เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

รมว คลังรัฐราชสถาน

Ministry of Public Health

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ...

:::ยินดีต้อนรับสู่กรมส่งเสริม ...

มท 0816.4/ว1902 02/09/2564 02/09/2564 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [เอกสารแนบ] กค. มท 0803.3/ว1903 02/09/2564 02/09/2564

เปิดมติ ครม. วันนี้ "แต่งตั้ง ...

2020-10-20 · วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีมติ ...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา ...

รัฐประศาสนศาสตร-มหาบัณฑิต (M.P.A.) วิทยาลัยราชพฤกษ์. นนทบุรี: 2555. รายงานการวิจัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบ ั ...

2018-3-22 · หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิด ...

กรมบัญชีกลาง

2  · รักษาพยาบาล. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. กฎหมายและระเบียบการคลัง. e-Social Welfare. ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง. เงินนอกงบประมาณ. GFMIS. e-Payment. งาน ...

เว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี ...

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับรัฐว...

::(ฉบับบที่2)กำหนดองค์การ ...

2011-10-3 · (652) มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 364) (653) มูลนิธิบรรจงสนิท (ฉบับที่ 365)

รัฐธรรมน ูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย ...

2017-4-5 · รัฐธรรมน ูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย สมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวมหาวช ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ูร ... ของบุคคลและสถานการณ ์ในยามว ิกฤ ...

ระเบียบต่างๆ

2018-6-6 · 1.4 กค0409.6/ว436 ลง18 ธ.ค.50 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. …

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัด ...

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.01/ว3707 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง

2021-8-29 · ที่ กค 0409.2/ว 107 ลว. 16 ก.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (03/08/2564)

ปัญหาทางกฎหมายตาม ...

2019-11-21 · ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ...

ส่วนการคลัง สำนักบริหารงาน ...

2016-12-19 · 0901.501/ว6128 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน ... 2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0460.3/ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ...

วธ.-หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงาน ...

วธ.-หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต. วันลงประชามติคือ ๗ ส.ค.๕๙. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ...

ฝ่ายบริหารทั่วไป_2564 – ส่วนการ ...

2021-8-28 · 0901.501/ว 10603. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) 2 มิ.ย. 2564 ...

(ฉบับบที่2)กำหนดองค์การ ...

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก. (๑) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๒๓) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถาน ...

กระทรวงการคลัง Ministry of Finance

ประวัติกระทรวงการคลัง ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัด 2500 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง

เว็บไซต์กองคลัง

23 มิ.ย. 64 : ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ที่ กค.0405.4/ว.381)

การเงิน การคลัง

2019-9-13 · กค0423.2/ว83 ลว28กพ56 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 18 กค0406.6/ว36 ลว27มีค56 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 19

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ...

2021-5-18 · ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

กฎหมายและระเบียบ | กรมธนารักษ์

บันทึกกรมธนารักษ์ ที่ กค 0308/ว 120 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูเเล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 22

สถานฝ กอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ ...

2014-2-15 · หรือที่รัฐมนตรีว าการกระ ทรวงการคลังประกาศกําหนด (ยกเลิก มาตรา 5 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่437 พ.ศ.2548 แต ยังคงใช บังคับต อไป